I foråret 2017 mødtes medlemmerne af FYAM-udvalget traditionen tro til et internat for i fællesskab at udvikle vores næste kampagne. Vi besluttede, at fokus denne gang skulle være på vores 30 måneder lange hospitalsblok under hoveduddannelsen. Det er vores oplevelse som uddannelseslæger i almen medicin, at undervisningen på afdelingerne kan være af endog meget svingende kvalitet. Vi blev derfor enige om at skabe en kampagne, som kunne medvirke til at højne kvaliteten af undervisningen de steder i systemet, hvor den svigter, og desuden at stå som inspirationskilde for de afdelinger, der allerede kan og vil undervisning. En vigtig parameter for kampagnen var, at den skulle medvirke til at styrke tværfagligheden mellem de almenmedicinske hoveduddannelseslæger og uddannelseslægerne i hospitalsspecialerne og at give hinanden en større forståelse for de problemstillinger og rammer, vi hver især arbejder under.

Vi kalder konceptet for Case Club.
 

Hvad er Case Club?

Case Club er FYAM’s seneste kampagne. Med udgangspunkt i de kvalifikationer, som vi forventes at opnå under vores tid på hospitalerne, vil vi udvikle en række undervisningscases, som man til enhver tid kan tage udgangspunkt i ved den formaliserede undervisning på afdelingerne. Disse cases skal udvikles i mindre grupper, sammensat af to speciallæger i hhv. almen medicin og det givne sygehusspeciale, samt to uddannelseslæger, ligeledes fra almen medicin og sygehusspecialet.

Grupperne vil have tilknyttet en tovholder, som sikrer processen, og som løbende rapporterer tilbage til FYAM-udvalget og kampagnens styregruppe. Det er vores ønske, at yngre læge-selskaberne for sygehusspecialerne involveres i processen og er med til at udpege uddannelseslæger til casearbejdet.
 

Patientens rejse gennem sektorerne

Tanken er, at de enkelte cases dækker en eller flere patienters forløb gennem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet. Rejsen vil typisk begynde hos egen læge, hvor patienten præsenterer en eller flere problemstillinger. Casen vil da være opbygget således, at patienten før eller siden får brug for mere specialiseret hjælp, og patientens forløb fortsætter ind i sekundærsektoren, enten via et sygehusambulatorium eller akut indlæggelse. Nye problemstillinger præsenteres, og der arbejdes med nye løsningsforslag. Afslutningsvis skal patienten udskrives, enten til egen læge eller via akutpladser, genoptræning m.v. Alle cases afsluttes med gruppearbejde med ”den gode henvisning” og ”den gode epikrise”, hvor vi i fællesskab, på tværs af specialerne, kan reflektere over og derved optimere patientens svære overgang på tværs af sektorerne.
 

Et stort arbejde ventre forude

Der ligger et stort arbejde forude, og det giver sig selv, at vi alene i FYAM ikke kan løfte den opgave. I løbet af den kommende måned igangsætter vi et pilotprojekt, hvor vi opstarter den første casegruppe. Erfaringerne fra dette arbejde udmøntes efterfølgende i en model for det kommende casearbejde, som vi forventer vil forløbe hele 2018.

Tanken er, at alle disse cases sluttelig samles i et fælles elektronisk kompendium – det kunne også være en mobilapp – til fri afbenyttelse, således at der altid er et udgangspunkt af høj kvalitet for en undervisningsseance på sygehuset, i praksis, i supervisionsgruppen og så videre – og som har direkte relevans for os som hoveduddannelseslæger i almen medicin og for alle andre, der arbejder med lægelig uddannelse.
 

Vil du hjælpe?

Vi har brug for dygtige almenmedicinske speciallæger, der brænder for uddannelse, og som vil bidrage til denne proces – og vi har brug for uddannelseslæger, som vil medvirke til, at vores alle sammens uddannelse bliver endnu bedre, til gavn for os selv og vores kommende kollegaer.

I det næste halve år vil vi lancere forskellige rekrutteringstiltag for at skabe interesse for projektet, og hvis du, kære læser, allerede nu ved, at du gerne vil bidrage aktivt i en af de kommende casegrupper, kan du skrive til os på caseclub.fyam@gmail.com.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk